ALGEMENE VOORWAARDEN

CrossFit Tiel is een handelsnaam van Stolker Lifestyle Coaching, gevestigd te Tiel en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64102025.

Elke overeenkomst gesloten met CrossFit Tiel is een overeenkomst met Stolker Lifestyle Coaching. Waar CrossFit Tiel gelezen wordt, is eveneens Stolker Lifestyle Coaching van toepassing.

Abonnementen

ARTIKEL 1:

Het abonnement kan worden aangegaan voor de periode van een maand, kwartaal, half jaar, jaar of twee jaar. De startdatum van het eerste abonnement is tevens de startdatum van de overeenkomst. Het is de klant vrij om na afloop van de contractduur van het abonnement kosteloos te wisselen van abonnementsvorm.

ARTIKEL 2:

Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaatsvindt, zal deze op de 28ste dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien het lidmaatschap start gedurende een lopende maand zal deze periode bij de eerstvolgende incassering achteraf extra worden geïncasseerd tezamen met de incassering voorafgaand aan de geldende maand.

Bij contante betaling of overboeking dient de gehele abonnementsperiode, inclusief eventuele overige kosten, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan.

ARTIKEL 3:

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Tiel een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren dan wel op een andere betaalwijze voldaan te krijgen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit Tiel te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit Tiel over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit Tiel over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid het sportcentrum niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit Tiel in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.

CrossFit Tiel houdt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot het sportcentrum worden geweigerd. De contributie die het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door CrossFit Tiel worden aangepast. De klant heeft het recht om de overeenkomst na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Beëindiging en stopzetting abonnement

ARTIKEL 4:

Het contract wordt aangegaan voor de duur van de gekozen abonnementsvorm. Indien het contract niet tijdig wordt opgezegd, zal dit stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden doorlopen maar kan dan maandelijks worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Over de resterende periode wordt geen restitutie van de reeds betaalde contributie verstrekt.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert CrossFit Tiel deze per aangetekende post te verzenden. Opzegging kan ook plaats vinden via een mail naar info@crossfit-tiel.nl. De opzegging is pas definitief als er een bevestigingsmail is ontvangen van CrossFit Tiel waarin vermeld staat dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.

ARTIKEL 5:

Het tussentijds beëindigen van het contract is mogelijk op medische gronden waarbij CrossFit Tiel mag vragen naar een doktersverklaring. Ook is tussentijdse opzegging mogelijk bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van CrossFit Tiel. Hiervoor mag CrossFit Tiel vragen naar  een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit Tiel bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 6:

In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet aan CrossFit kan/mag doen, kan met toestemming van CrossFit Tiel het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

ARTIKEL 7:

Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen, dat aangeboden wordt door CrossFit Tiel, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

ARTIKEL 8:

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is dat een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt of dat er restitutie plaatsvindt.

Gebruik abonnementen en inschrijving lessen

ARTIKEL 9:

Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te nemen naar de volgende week. Elk nieuw lid dient eerst de “on ramp” lessen te volgen. Alleen bij voldoende beheersing van de oefeningen kan hiervan worden afgezien met instemming van de Coaches. Iedereen is verplicht zich in te schrijven voor de training via het inschrijf systeem van CrossBit. Dit is te vinden op onze website of via de speciale app.

De 10 Rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheid is 6 maanden na datum van aankoop. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.

Met het abonnement onbeperkt kan men, net als met alle andere abonnementen, alleen deelnemen aan de les indien er voldoende plaats is. Het aangaan van het onbeperkt abonnement geeft geen recht om deel te nemen aan de les op elk gewenst tijdstip, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt voor dat lesuur.

ARTIKEL 10:

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich uiterlijk een uur voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via de website: www.CrossFit-Tiel.nl of via de Crossbit app. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

ARTIKEL 11:

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient men zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via de website: www.CrossFit-Tiel.nl of via de Crossbit app, indien hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Voor het niet of niet tijdig afmelden voor de training kan CrossFit Tiel een bedrag in rekening brengen van €3,- per keer.

Openingstijden en tijdelijke sluiting

ARTIKEL 12:

CrossFit Tiel is bevoegd om de box te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Tiel is bevoegd de openingstijden van de box tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Tiel is bevoegd de box voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 7 dagen bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

Privacy

ARTIKEL 13:

Het bedrijf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

ARTIKEL 14:

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Tiel te worden doorgegeven. Dit kan schriftelijk of per mail naar info@crossfit-tiel.nl

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 15:

CrossFit Tiel, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Tiel of haar leidinggevenden.

CrossFit Tiel, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door CrossFit Tiel of haar leidinggevenden.

Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Tiel, is geheel voor eigen risico van het lid.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Tiel aangerichte schade.

ARTIKEL 16:

Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met CrossFit Tiel, medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, de trainingsaanwijzingen van de CrossFit Tiel medewerkers op te volgen.

Overige bepalingen

ARTIKEL 17:

CrossFit Tiel is fel gekant tegen het gebruik en het verhandelen van illegale substanties, zoals o.a. anabole steroïden en alle aanverwante producten. Wanneer een lid op het gebruik en of het verhandelen van een van deze producten wordt betrapt, volgt onmiddellijke royering van dit lid.

ARTIKEL 18:

CrossFit Tiel biedt privé begeleiding aan in de vorm van Personal Training en gericht voedingsadvies, tegen aanvullende betaling. Deze diensten zijn niet bij het abonnement inbegrepen.

ARTIKEL 19:

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de contractant van de algemene voorwaarden en de huisregels van CrossFit Tiel kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.

ARTIKEL 20:

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 21:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Tiel. CrossFit Tiel is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Tiel te zijn ontvangen.

CrossFit Tiel huisreglement

 1. Probeer een actieve rol aan te nemen in het voorstellen van jezelf naar de andere leden die je (nog) niet kent.
 2. Laat je ego achter bij de deur! Er is altijd iemand die sterker, sneller, beter of groter is dan jij.
 3. Wees op tijd voor je training. Geef jezelf voldoende tijd om te kunnen omkleden en rustig aan je training te beginnen.
 4. Geef altijd alles wat je hebt! Als je denkt aan opgeven, denk dan aan de reden waarom je bent begonnen.
 5. Leden zijn verplicht blessures en/of beperkingen vooraf te melden.
 6. Ruim zoveel mogelijk je eigen materiaal, zweet, gebruikte tape, papier en pen, bidon en bezwete kleding op.
 7. Help elkaar, stel je behulpzaam en respectvol op. Je training is pas klaar als iedereen klaar is!
 8. Behandel alle apparatuur en materialen met respect. Leg gebruikte spullen rustig terug. Zorg ervoor dat je stangen, dumbells, kettlebells e.d. onder controle houdt. Ook wanneer je deze laat vallen.
 9. Plates van 5 en 10 kilo mogen niet worden “gedropt” dit mag alleen met goedkeuring van de coach.
 10. Neem je verantwoordelijkheid. Als je merkt dat apparatuur of spullen kapot zijn meld dit dan, zodat we dit kunnen repareren of vervangen.
 11. Je traint voor jezelf, niet voor een ander. Wanneer je creatief telt of bewegingen niet volledig afmaakt heb je daar alleen jezelf mee. Jij bent dan namelijk degene met minder trainingsresultaat.
 12. Probeer regelmatig te trainen. Iedereen heeft baat bij coaching en profiteert van een goede basis techniek. Probeer je niet te laten beperken door lichamelijke klachten of blessures. Wees proactief in het aangeven van je grenzen.
 13. Techniek boven alles! Eerst een goede uitvoering en daarna pas gewicht en snelheid!

BEHAAL JE FITNESSDOELEN

Flexibele lidmaatschapspakketten die geschikt zijn voor alle niveaus van training om uw fitnessdoelen te bereiken. Wij geloven dat ons product bij je moet passen. Daarom doen wij niet aan langdurige contracten. Alle abonnementen zijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

TARIEVEN